Lt
Pradžia

KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS SKYRIUS

Deklaracijų draudimo įmokų daliniam kompensavimui gauti priėmimas ir tvarkymas
Dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo projektų derinimas
Geodezinių matavimų planų ir topografinių nuotraukų derinimas
Griežtai saugomų gyvūnų padarytos žalos nustatytmo paslaugos teikimo aprašymas
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimas ir apskaičiavimas
Melioracijos statinių techninių dokumentų išdavimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Paraiškų gauti finansinę valstybės paramą melioruotos žemės savininkams priėmimas ir vertinimas
Paraiškų paramai bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą gauti priėmimas ir tvarkymas
Paraiškų pieno gamybos kvotai pirkti priėmimas
Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas
Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės naudotojams priėmimas
Prašymų dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus kompensavimui gauti priėmimas ir vertinimas
Prašymų dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimui gauti priėmimas ir vertinimas
Prašymų dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus, karves žindenes ir telyčias priėmimas ir perdavimas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
Techninių sąlygų dėl dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo išdavimas
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, (kurių variklio galia didesnė kaip 8 KW) ir jų priekabų registravimas, duomenų keitimas, išregistravimas bei techninė apžiūra
Ūkininko ūkio įregistravimas (išregistravimas), Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimas
Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimas, registro duomenų atnaujinimas Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų išrašo apie žemės ūkio ekonomines veiklas ir EDV išdavimas
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimas

Informacija atnaujinta 2020-06-07 20:48