Lt
Pradžia

Švietimo pagalba

ŠVIETIMO PAGALBA- mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą.

Mokiniui švietimo pagalba skiriama vadovaujantis Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu.

Švietimo pagalbos poreikį nustato mokyklos vaiko gerovės komisija, viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras.

Švietimo pagalba teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu.

DOKUMENTAI

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Įstaigos pavadinimas

Psichologinę pagalbą teikia

Kontaktai

Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras

Psichologė Kristina Cibulskė

Psichologė Daiva Česnulevičienė

8 612 75 732

8 687 56 773

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Psichologė Asta Čėsnienė

8 318 51 133

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija

Psichologė Rasa Banevičienė

8 318 58 207

Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla

Psichologė Daiva Česnulevičienė

8 687 56 773

Lazdijų r. Šventežerio mokykla

Psichologo asistentė Onutė Vaitkevičiūtė

8 685 67 570

Lazdijų mokykla- darželis ,,Vyturėlis“

Psichologė Asta Puniškienė

8 682 45 411

Lazdijų mokykla - darželis „Kregždutė“

Psichologė Daiva Česnulevičienė

8 687 56 773

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖ PAGALBA

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

Įstaigos pavadinimas

Socialinio pedagogo pagalbą teikia

Kontaktai

Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras

Judita Dzevyžienė

8 318 51 128

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Jurgita Kavaliauskienė

Jūratė Ponomariovienė

8 318 52 158

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija

Jūratė Juodzevičienė

8 318 58 207

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija

Jūratė Matulevičienė

8 687 24 137

Lazdijų r. Šeštokų mokykla

Alma Vaišnienė

8 678 05 355

Lazdijų r. Šventežerio mokykla

Eglė Aleksandravičienė

8 606 78 605

Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla

Eglė Aleksandravičienė

8 606 78 605

Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla

Ona Janulevičienė

8 630 86 694

Lazdijų r. Krosnos mokykla

Ramunė Galumbauskienė

8 698 84 698

Lazdijų r. Kučiūnų mokykla

Ona Janulevičienė

8 630 86 694

Lazdijų mokykla - darželis ,,Kregždutė“

Judita Dzevyžienė

8 318 51 420

Lazdijų mokykla - darželis ,,Vyturėlis“

Laima Kelmelienė

8 618 07 335

SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. 

Įstaigos pavadinimas

Specialiojo pedagogo pagalbą teikia

Kontaktai

Logopedo pagalbą teikia

Kontaktai

Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras

Asta Panebažienė

8 318 51 128

Žaneta Burbulevičienė

8 318 51 128

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Edita Stanulienė

8 318 51 133

Palmira Stašiauskienė

8 318 51 133

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija

Daiva Pečiukonienė-Kaunistė

8 318 58 207

Daiva Pečiukonienė-Kaunistė

8 318 58 207

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija

Edita Stanulienė Vilma Blažaitienė

8 612 67 490

8 612 16 968

Vilma Blažaitienė

8 612 16 968

Lazdijų r. Šeštokų mokykla

Skaistė Šerkšnienė

8 688 27 551

Skaistė Šerkšnienė

8 688 27 551

Lazdijų r. Šventežerio mokykla

Edita Juodzevičienė

8 614 44 303

Violeta Jaciunskienė

8 603 25 576

Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla

Danguolė Jančiūnienė

8 672 19 237

Palmyra Stašiauskienė

8 678 74 010

Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla

   

Daiva Pečiukonienė - Kaunistė

8 318 43 148

Lazdijų r. Krosnos mokykla

Marijona Križinauskienė

8 674 17 554

Marijona Križinauskienė

8 674 17 554

Lazdijų r. Kučiūnų mokykla

   

Marijona Križinauskienė

8 674 17 554;

Lazdijų r. Stebulių mokykla

Edita Juodzevičienė

8 616 44 303

Marijona Križinauskiene

8 674 17 554

Lazdijų mokykla - darželis ,,Kregždutė“

Asta Panebažienė

8 318 51 420

Žaneta Burbulevičienė

8 318 51 420

Lazdijų mokykla - darželis ,,Vyturėlis“

Edita Stanulienė

8 612 67 490

Rasa Levickienė

8 611 23 728

Informacija atnaujinta 2020-06-08 10:17