Lt
Pradžia

Parama verslui

Įsakymas dėl Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo programos finansavimo nuostatų patvirtinimo

 

Finansinės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV subjektas) bei mokomosioms mokinių bendrovėms formos ir dydžiai:

Finansuojamos priemonės

Finansavimo sąlygos

Įmonės steigimo ir darbų saugos mokymų, skirtų darbdaviui ar jam atstovaujančiam asmeniui, išlaidų kompensavimas

Dalinis įmonės steigimo ir darbų saugos mokymų, skirtų darbdaviui ar jam atstovaujančiam asmeniui, išlaidų kompensavimas.

100 proc. kompensuojami mokesčiai, sumokėti VĮ Registrų centrui bei patirtos išlaidos už darbų saugos mokymus iki 70 proc., bet ne daugiau kaip 200 Eur.

Įmonė turi būti įregistruota Savivaldybės teritorijoje einamaisiais metais, išskyrus atvejus, jei įmonė įregistruota lapkričio ar gruodžio mėnesį, paraiškos teikiamos ateinančiais metais.

Pareiškėjai, siekdami įmonės steigimo ir darbų saugos mokymų išlaidų kompensavimo, turi pateikti  nuostatų 20 punkte nurodytus dokumentus.

Jauno verslininko (iki 29 m. amžiaus paraiškos pateikimo metu) įmonės steigimo ir darbų saugos mokymų, skirtų darbdaviui ar jam atstovaujančiam asmeniui, išlaidų kompensavimas.

Kompensuojami 100 proc. mokesčių, sumokėtų VĮ Registrų centrui bei išlaidos už darbų saugos mokymus.

Įmonė turi būti įregistruota Savivaldybės teritorijoje  einamaisiais metais, išskyrus atvejus, jei įmonė įregistruota lapkričio ar gruodžio mėnesį, paraiškos teikiamos ateinančiais metais.

Pareiškėjai, siekdami jauno verslininko įmonės steigimo ir darbų saugos mokymų išlaidų kompensavimo, turi pateikti nuostatų 20 punkte nurodytus dokumentus.

Verslo planų / paraiškų finansinei paramai gauti iš fondų ir bankų rengimo išlaidų dalinis kompensavimas

Kompensuojama iki 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų,  bet ne daugiau kaip 300 Eur, už verslo plano, paraiškos skirti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimą, kai paraiškos administracinis vertinimas yra teigiamas ir pateikiamas tai įrodantis dokumentas;

Kompensuojama 100 proc., bet ne daugiau kaip 580 Eur, patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo plano, paraiškos skirti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimą, kai yra gautas finansavimas verslo planui ir pateikiamas tai įrodantis dokumentas.

Išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais, išskyrus atvejus, kai išlaidos patirtos lapkričio ar gruodžio mėnesį, paraiškos šioms išlaidoms kompensuoti teikiamos ateinančiais metais.

Verslo planas / projektas turi būti įgyvendinamas Savivaldybės teritorijoje.

Pareiškėjai, siekdami verslo planų / paraiškų rengimo išlaidų kompensavimo, turi pateikti nuostatų 21 punkte nurodytus dokumentus.

Elektroninių parduotuvių sukūrimo  arba nuomos paslaugų išlaidų dalinis kompensavimas

Kompensuojama iki 80 proc. elektroninių parduotuvių sukūrimo arba nuomos paslaugų išlaidų, pagrįstų dokumentais, bet ne daugiau kaip 300 Eur per metus vienai įmonei ar mokomajai bendrovei.

Išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais, išskyrus atvejus, kai išlaidos patirtos lapkričio ar gruodžio mėnesį, paraiškos šioms išlaidoms kompensuoti teikiamos ateinančiais metais.

Pareiškėjai, siekdami elektroninių parduotuvių sukūrimo ar nuomos paslaugų išlaidų kompensavimo, turi pateikti nuostatų 22 punkte nurodytus dokumentus.

Finansinė parama, įgyvendinant Vietinio užimtumo iniciatyvų programas Lazdijų rajono savivaldybėje

Verslo subjektams, dalyvaujantiems Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Lazdijų skyriaus (toliau – Užimtumo tarnyba) Vietinio užimtumo iniciatyvų (VUI) programose ir įgyvendinant jas Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, skiriama 500 Eur piniginė vienkartinė parama už kiekvieną įsteigtą naują darbo vietą, išskyrus vadovo darbo vietą.

50 proc. paramos sumos yra išmokama pirmaisiais kalendoriniais naujos darbo vietos įsteigimo metais, o likusi 50 proc. paramos sumos dalis – pateikus dokumentus, įrodančius, kad naujai įsteigta darbo vieta išlaikyta 24 mėn. nuo jos įsteigimo datos.

Parama suteikiama pateikus paraišką, gavus VUI finansavimą ir pateikus sutarties su Užimtumo tarnyba kopiją.  Pareiškėjai, siekdami gauti šią paramą, turi pateikti nuostatų 23 punkte nurodytus dokumentus ir sutarties su Užimtumo tarnyba kopiją.

Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų dalinis kompensavimas

Verslo subjektai, kurie per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos įkūrė bent vieną naują (papildomą) darbo vietą Lazdijų rajono savivaldybėje ir joje įdarbino darbuotoją, gali gauti finansavimą:

Vienai įkurtai naujai darbo vietai, įdarbinant Lazdijų rajono gyventoją (turi būti deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta) pagal neterminuotą darbo sutartį, gali būti skiriama vieną kartą iki 1000 Eur dalinė išlaidų kompensacija (išlaikant darbo vietą ne mažiau kaip 12 mėnesių);

Jeigu asmenys įdarbinami nepilnu etatu arba įdarbinami ne Lazdijų rajono gyventojai, komisija turi teisę siūlyti skirti mažesnę finansinę paramą;

       Kompensuojamos Lazdijų rajono jaunimo iki 25 metų amžiaus, įdarbinto pagal terminuotas darbo sutartis, su darbo santykiais ar veiklos vykdymu susijusios per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos patirtos išlaidos, bet ne daugiau kaip 300 Eur už vieną asmenį (asmuo turi būti dirbęs ne mažiau kaip 2 mėn.).

Pareiškėjai, siekdami gauti šią paramą, turi pateikti nuostatų 24 punkte nurodytus dokumentus.

Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje išlaidų dalinis kompensavimas (pandusų įrengimas, mobilių pandusų įsigijimas ir pan.)

Kompensuojamos infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia patirtos išlaidos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur (PVM nėra tinkamos išlaidos, jei įmonė yra PVM mokėtoja).

Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno  SVV subjekto patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

Išlaidos gali būti kompensuojamos, jei jos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos priemonių.

Jeigu statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, SVV subjektui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo sutarties kopija ir turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas.

Lėšų gavėjas per 1 mėnesį nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos privalo pasirašyti finansinės paramos sutartį (2 priedas). Jeigu sutartis per nurodytą laiką nesudaroma, finansavimas iš šios Programos neskiriamas.

Pareiškėjai, siekdami gauti šią paramą, turi pateikti nuostatų 25 punkte nurodytus dokumentus.

Parama, skatinimas – mokomosioms mokinių bendrovėms ir naujoms jaunimo verslumo iniciatyvoms

Parama skiriama mokomosioms mokinių bendrovėms bei naujoms jaunimo socialinio verslo iniciatyvoms pradėti, verslumo kompetencijų ugdymui, mokomųjų mokinių bendrovių stovyklų organizavimui, kurių metu mokiniai mokosi realizuoti savo idėjas, kurti ir realizuoti verslo planus, dirbti komandoje. Skatinamas mokinių mokomųjų  bendrovių bendradarbiavimas.

Išlaidos gali būti skirtos priemonėms, reikalingoms medžiagoms įsigyti, mokymų paslaugų, stovyklų organizavimo išlaidoms kompensuoti.

  Vienai mokomajai mokinių bendrovei ir jos iniciatyvoms paremti gali būti skiriama ne daugiau kaip 200 Eur per metus.

Išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais, išskyrus atvejus, kai išlaidos patirtos lapkričio ar gruodžio mėnesį, paraiškos šioms išlaidoms kompensuoti teikiamos ateinančiais metais.

Pareiškėjai, siekdami gauti šią paramą, turi pateikti nuostatų 26 punkte nurodytus dokumentus.

Apsaugos prekių ir paslaugų (išskyrus ilgalaikį materialųjį turtą), susijusių su COVID-19 grėsmių mažinimu ir apsauga, įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas

Kompensuojama iki 400 Eur patirtos ir dokumentais pagrįstos išlaidos vienai įmonei / verslininkui, už apsaugos prekių,  priemonių ir paslaugų (respiratorių, pirštinių, apsauginių skydų, akinių, dezinfekavimo paslaugų, dezinfekcinio skysčio, chalatų įsigijimo ir pan., išskyrus ilgalaikį materialųjį turtą), susijusių su apsauga nuo COVID-19 .

Kompensuojamos išlaidos, patirtos nuo 2020 m. kovo 16 d. ir po karantino termino pabaigos praėjus 2 mėnesiams.

Pareiškėjai, siekdami gauti šią paramą, turi pateikti nuostatų 27 punkte nurodytus dokumentus.

Informacija atnaujinta 2020-05-20 09:21