Lt
Pradžia

Parama NVO

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Lazdijų rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti pagal Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą   Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 5TS-367 (toliau – Aprašas).

Projektų vykdymo tikslas – sudaryti finansines, administracines ir teisines sąlygas aktyvinti rajono bendruomenę, didinti jos vaidmenį, skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, plėtrą,  sudaryti platesnes paslaugų prieinamumo sąlygas.

Projektų finansuojamų veiklų sritys:

1. prisidėjimas prie Lazdijų rajono savivaldybės tradicinių renginių organizavimo ir dalyvavimas juose  (prie tradicinių renginių gali būti priskiriama: Sausio 13 d., Vasario 16 d., Kovo 11 d. minėjimai, Kalniškės mūšio minėjimas, „Pasienio fiesta“, Motinos diena, Oninės, Joninės, Karaliaus Mindaugo karūnavimo, Rudenėlio šventės ir pan.);

2. prisidėjimas prie netradicinių renginių, iniciatyvų Lazdijų rajono savivaldybėje organizavimo (prie netradicinių renginių gali būti priskiriama: menininkų plenerai, muzikos ir šokių festivaliai, sąskrydžiai, varžytuvės ir kt.);

3.  prisidėjimas prie iniciatyvų, kurios stiprina nevyriausybinių organizacijų plėtrą, veiklas ir gebėjimus teikti viešąsias paslaugas.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme įtvirtintas nuostatas ir planuojančios įgyvendinti projektą bei gauti finansavimą projektui įgyvendinti iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto.

Finansavimo intensyvumas – projektui  įgyvendinti iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 10 proc. projekto lėšų dalį rekomenduojama, pagal galimybes, padengti projektų vykdytojui savo arba partnerių (rėmėjų) finansiniu indėliu.  

Projekto įgyvendinimo laikas - projektas  turi būti įgyvendintas einamaisiais biudžetiniais metais, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 1 d., ir galutinė ataskaita pateikta sutartyje numatytais terminais.

Projektai turi būti įgyvendinami Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje.

Projektui įgyvendinti prašoma suma negali būti mažesnė nei 200 Eur ir didesnė nei 2 000 Eur:

1. projektą įgyvendinant pagal Aprašo 11.1–11.2 papunktyje nurodytas veiklas, prašoma suma negali būti mažesnė nei 200 Eur ir didesnė nei 500 Eur;

2. projektą įgyvendinant pagal Aprašo 11.3 papunktyje nurodytą veiklą, prašoma suma negali būti mažesnė nei 200 Eur ir didesnė nei 2000 Eur.

Parama skiriama vieno pareiškėjo vienam projektui.

Paraiškas gali teikti tik tie pareiškėjai, kurie atsiskaitę už praėjusio biudžetinio laikotarpio vykdytų projektų veiklą ir finansavimą. Jeigu finansinė parama iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto buvo suteikta praėjusiais metais, paraiškoje turi būti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus suderinimo žyma, patvirtinanti, kad yra atsiskaityta už praėjusiais metais gautą finansinę paramą.

Kokybės ir naudos vertinimo kriterijai nurodyti Paraiškos vertinimo formoje Aprašo 4 priede. Finansavimas gali būti skiriamas projektams, surinkusiems ne mažiau kaip 55 balus pagal visus vertinimo kriterijus (iš 100 galimų).

Pareiškėjas Kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą nustatytos formos projekto konkurso atrankos paraiškos formą (1 priedas), kartu su ja pateikdamas visus Kvietime nurodytus dokumentus.

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. birželio  26 d.

Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2020 m. liepos 24 d. 15 val.

Projektų paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

1. Popierinės paraiškos priimamos Lazdijų rajono savivaldybės priimamajame (II a.), adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai;

2. El. paštu info@lazdijai.lt, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu (adoc).

Pareiškėjas gali atsiimti pateiktą paraišką savivaldybės administracijai pateikdamas rašytinį prašymą nevertinti pateiktos paraiškos per 5 darbo dienas nuo Kvietime nurodytos paraiškų priėmimo dienos.

Pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Su konkursu susijusiais klausimais informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Vaiva Čepononienė, el. p. vaiva.cepononiene@lazdijai.lt,  tel. Nr. +370 613 28027, Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja Andrė Zenevičienė, el. p. andre.zeneviciene@lazdijai.lt, tel. Nr. +37061401038.

Informacija apie savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtą finansavimą projektams bei projektų vertinimo rezultatus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt

Nuorodos į dokumentus:

Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas   Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 5TS-367.

Projektų atrankos ir finansavimo konkurso paraiška (Aprašo 1 priedas)

Kokybės ir naudos vertinimo kriterijai (Aprašo 4 priedas)

Finansavimo sutartis (Aprašo 5 priedas)

Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą, suvestinė (Aprašo 6 priedas)

Informacija atnaujinta 2020-07-17 10:03